Всі конференції


Поточні конференції

Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництваКиїв, UA

травень 22, 2018 – травень 22, 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 22 травня 2018 року взяти участь

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»

Напрями роботи конференції:

  1. Нові стратегії підготовки майбутнього педагога в умовах реформування системи освіти в Україні.
  2. Аксіологічні та праксіологічні концепти становлення педагога.
  3. Сучасні технології професійної підготовки педагога.
  4. Професійна підготовка сучасного педагога в системі безперервної освіти: міжнародний та національний вимір.
  5. Вітчизняні та зарубіжні моделі іншомовної підготовки  педагога

 

Умови участі в конференції

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням:http: ххххххххххххх//conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 30 квітня 2018 р. на електронну адресу оргкомітету: kimmn.pi@kubg.edu.ua (у окремих файлах з назвами на кшталт: Симоненко_тези):

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою). Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
  2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

Заявка учасника науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»

 

Пропонується друк статей у фаховому виданні Університету: Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (вимоги до оформлення статті: http://npo.kubg.edu.ua), який зокрема індексується в Index Copernicus. Cтатті надсилати до 30 квітня 2018 р.на електронну адресу ndl.osv@kubg.edu.ua з позначкою «Неперервна професійна освіта_Конференція_22.05.18». після розгляду та наукового рецензування доробку.

Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії щодо її включення у друк. Рахунок на який необхідно переказувати кошти буде надісланий Вам оргкомітетом додатково. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

 

Вартість участі у конференції:

  • Оргвнесок – 180 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції).

УВАГА! Копію квитанції про сплату оргвнеску (180 грн.) необхідно надсилати до оргкомітету разом з реєстраційною формою учасника конференції одразу. Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції_22 травня 2018 р.».

 

Для участі у міжнародній науково-практичній інтернет- конференції

просимо до 30 квітня 2018 року

надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Електронний варіант тез (з приміткою «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»).

3. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску надсилати разом з реєстраційною формою.

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо (О. Давидова), 18/2, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра іноземних мов і методик їх навчання (каб. 212)

Тел.: (044) 295-35-24.

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 095-533-11-30;

Ситник Ольга Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 067-501-79-93.

Оргкомітет конференції

 

Перегляд інформації про конференцію

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективитравень 18, 2018 – травень 18, 2018

Перегляд інформації про конференцію