Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах

травня 30, 2018 – травня 31, 2018


Мета конференції: консолідація зусиль педагогічної та громадської спільноти задля вирішення актуальних завдань модернізації безперервної педагогічної освіти в сучасному освітньому просторі.

Основні напрямами роботи:

1. Безперервна освіта: сучасні тенденції і перспективи удосконалення (безперервна освіта як фактор сталого розвитку суспільства; глобалізація як визначальний чинник зміни моделей і форм сучасної безперервної освіти; світові тенденції в системі безперервної освіти педагогічних працівників; сучасні моделі безперервної освіти; державна політика в галузі безперервної освіти; пріоритети української системи безперервної освіти дорослих; проблеми і перспективи розвитку сучасної безперервної освіти в Україні тощо).

2. Компетентний педагог XXI століття – принципи та технології розвитку в умовах безперервної освіти (зміна фокусу підготовки педагогічних працівників: від педагога-предметника до компетентного педагога; навички soft-skills як запорука високої ефективності сучасного педагога; актуальні питання методики викладання у сучасних закладах дошкільної, шкільної та вищої освіти; форми підвищення професійного рівня педагога; науково-дослідна діяльність педагога: проектування, продуктивність; відкритість освіти дорослих: мережева взаємодія, інформаційна відкритість; компетентність, конкурентоспроможність – вимога часу тощо).

3. Психолого-педагогічна підтримка педагогів як умова успішної безперервної освіти (нова форма відносин в системі безперервної освіти; психоемоційний комфорт освітнього соціуму; кризові явища в професійній діяльності; внутрішньо особистісні суперечності педагога; психолого-педагогічна компетентність педагога; збереження психологічної безпеки і здоров’я педагога.

4. Проектування інноваційного освітнього середовища як простору професійно-особистісного розвитку педагога (цінність індивідуального педагогічного досвіду та досвіду педагогічних шкіл; інноваційні підходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; проектування змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників; використання нових технологій в освітньому процесі – сучасні методи й технології навчання дорослих,технології між предметних навчальних проектів, метафоричні ігри як метод навчання дорослих; використання інтегративних технік у побудові освітнього процесу; моделі організації проектно-дослідницької та експериментальної діяльності тих, хто навчається; науково-дослідна діяльність педагога: проектування, продуктивність, співробітництво; ексклюзивна освіта в Україні: сучасний стан, перспективи, шляхи ефективної реалізації тощо).

 

Програма конференції включає 2 сесії:

- діскас-інтернет-сесія (надасть можливості учасникам конференції представити доповіді та виступи для широкого обговорення педагогічною і громадською спільнотою на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка).

- PR (піар)-сесія (сприятиме відбору рекомендованих оргкомітетом конференції дизайнерських рішень системи безперервної освіти педагогічних працівників в сучасних умовах, які будуть видані в Е-збірнику статей і тез конференції, що сприятиме науковій інформативній відкритості, формуванню високої суспільної репутації і популярності).

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Локація конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

02152, м. Київ, просп. П. Тичини, 22А, каб.40 (тимчасова адреса)

Тел.: +38(044)553-36-89

 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2018 року надіслати:

1. Тему листа – «Всеукраїнська інтернет-конференція».

2. Реєстраційну форму учасника конференції* (Наприклад: Р_Іваненко.doc) .

3. Електронний варіант статей/тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище» (Наприклад: 1_Іваненко.doc). Один доповідач може подавати кілька тез доповідей за різними напрямами роботи конференції.

 

За результатами конференції буде видано:

Електронний збірник статтей/тез/доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах».

Електронний сертифікат учасника конференції.

Вартість публікації тез: безплатно.

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

 

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

Е-mail: konf05@gmail.com;

 

Щекатунова Ганна Дмитрівна, канд. пед. наук, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти, Голова оргкомітету конференції

Тел. +38 (050)656-72-76

Меленець Людмила Іванівна, канд. пед. наук, секретар конференції

Тел.: +38(099)120-12-53

Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, доцент, член редакційної колегії

Тел.: +38(066)350-08-48

Буренко Валентина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент, член редакційної колегії

Тел.: +38(067) 5000786

Сабол Діана Михайлівна, канд. психол. наук, член редакційної колегії

Тел.: +38(050)991-16-79

Коцюба Ганна Олександрівна, канд. психол. наук, член редакційної колегії

Тел.: +38(067)918-98-61

Лигомина Тетяна Анатоліївна, член редакційної колегії

Тел.: +38(093)047-27-37

 

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

На електронну адресу оргкомітету konf05@gmail.com до 20 травня 2018 року надіслати електронний варіант доповідей для діскас-інтернет-сесії. До 15 травня 2018 року надіслати заявку для формування програми конференці.

Обсяг тез/статті – 4-6/6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: 20 мм з усіх сторін.

ПРИМІТКА. У тексті забороняється користуватися автоматичними нумерованими і маркованими списками, посиланнями. Всі нумерації і маркери виставляються вручну.

Вимоги до оформлення ілюстрацій: для статті кількість ілюстрацій необмежена, для тез доповідей – не більше однієї. Вставляється в тексті після тих абзацу, в якому вони вперше згадуються. Розширення для ілюстрацій – jpg або gif.

Вимоги до оформлення таблиць: для статті кількість таблиць необмежена, для тез доповідей – не більше однієї. Таблиці виконуються за допомогою майстра «Таблиця» і розміщуються відразу після абзацу, в якому вони вперше згадуються.

 

Структура статті/тез доповідей має містити наступні розділи:

- вступ;

- мета дослідження;

- матеріали і методи дослідження;

- результати дослідження;

- висновки;

- список використаних джерел (лише для статті, тези доповідей подаються без списку використаних джерел).

Розділи позначаються звичайним напівжирним шрифтом.

Текст слідує зразу за назвою розділу після крапки (за винятком розділу ДЖЕРЕЛА, який розміщується на окремій строчці після статті без крапки, нумерація і перелік літератури йдуть з нового рядка).

Порядок розміщення матеріалу. Назва статті/тез доповідей набирається прописними літерами по центру сторінки. У правому верхньому куті необхідно вказати ініціали, прізвище автора; повну назву установи, де працює автор; місто, країну. Під відомостями про автора через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через інтервал розміщується анотація (3–4 речення) та ключові слова англійською мовою.

У статті після анотації англійською мовою з нової сторінки подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Тези доповідей подаються без списку використаних джерел.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел для статті:

Перелік використаних джерел повинен включати не більше 20 найменувань. Бібліографічні відомості про джерела подаються мовою оригіналу за Ванкуверським стилем (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com). Наприклад:

1. Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Беренда Е.А. Аналіз перспектив застосування функціональних тестів з ходьбою у хворих на хронічні захворювання легенів. Укр. пульмонологічний журнал. 2004;3(5):46-50.

2. Савченко В.М. Автоматизація прогнозування загострень та наслідків лікування бронхіальної астми. В кн.: Доніч С.Г., Солдатченко С.С., Савченко В.М. Прогнозування загострень бронхіальної астми. Дніпропетровськ: «ИМА-пресс»; 2010: 86-120.

3. Гацко О.В. Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ-IV курсів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти «Педагогічна практика у загальноосвітньому закладі» (2 вид.; зі змінами і доповненнями). Київський університет імені Бориса Грінченка; 2017.

 

*Реєстраційна форма учасника

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

НОВИЙ ДИЗАЙН У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваші наукові матеріали!

 


Інформація про конференцію