Всі конференції

Архіви конференцій

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу»жовтня 19, 2021 – жовтня 20, 2021

19 жовтня 2021 року кафедра дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проводить ІV Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Якість освіти: зміни заради прогресу».
Мета конференції – консолідація зусиль педагогічної та громадської спільнот задля обміну науково-практичним досвідом роботи з питань підвищення якості освіти й подальших перспектив розвитку дошкільної і початкової освіти в умовах Нової української школи та поширення ідей використання сучасних педагогічних технологій.
До участі в конференції запрошуються наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники. До 10 жовтня 2021 року потенційні учасники заходу мають надіслати на електронну адресу оргкомітету (kmpdpo.ippo@kubg.edu.ua) тези доповіді (форма подання – в Інформаційному листі).
Інформаційний лист

Перегляд інформації про конференцію

Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школигрудня 15, 2020 – грудня 16, 2020

Інформаційний лист

Перегляд інформації про конференцію

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації»травня 30, 2020 – травня 31, 2020

Інформаційний лист

Перегляд інформації про конференцію

Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспектитравня 30, 2019 – травня 30, 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ МОВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі вищих навчальних закладів, методисти районних (міських) науково-методичних центрів, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, аспіранти, студенти, здобувачі наукових ступенів!

Запрошуємо Вас узяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

«Розвиток мовної особистості педагога:

лінгводидактичний та когнітивний аспекти»,

яка відбудеться 30 травня 2019 року

Актуальність  визначається сучасними суспільними вимогами, освітніми цілями, необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в закладах загальної середньої освіти, здатної вміло користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, виокремлення сучасних тенденцій у професійній підготовці вчителів і їхній післядипломній освіті.

Тематичні напрямки конференції

 1. Мовна особистість педагога: історія та сучасність.
 2. Українська мовна особистість в нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає.
 4. Розвиток мовної особистості: міждисциплінарний аспект.
 5. Феномен мовної особистості у когнітивістиці.
 6. Проблеми теорії та практики навчання мови в закладах середньої освіти.
 7. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: проблеми і перспективи.
 8. Мова і засоби масової комунікації.
 9. Міжкультурна комунікація.
 10. Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти.
 11. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти.
 12. Інноваційні підходи до навчання мов в контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 13. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 27 травня 2019 р. на електронну адресу оргкомітету: kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 22А, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактний тел./факс: 044-553-39-86 (кафедра методики мов та літератури, методисти: Вікторія Олександрівна Микитенко, Ольга Олександрівна Полякова)

067-407-00-04 (Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри методики мов та літератури)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

 

Заявка учасника

науково-практичної інтернет-конференції

«Розвиток мовної особистості педагога:

лінгводидактичний та когнітивний аспекти»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Назва навчального закладу

 

Поштова адреса та індекс

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Назва тематичного напряму конференції

 

Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів

за тематикою конференції!

Перегляд інформації про конференцію

Восьма студентська наукова інтернет-конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»червня 1, 2019 – червня 2, 2019

Київський університет імені Бориса Грінченка

Педагогічний інститут

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

 

Шановні студенти,

запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Восьмої студентської наукової інтернет-конференції

«СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

яка відбудеться 16 травня 2019 року

у Педагогічному інституті

Київського університету імені Бориса Грінченка

Напрями роботи:

 1. Іноземні мови у сучасному міжкультурному просторі.
 2. Іншомовна педагогічна освіта: міжнародний та національний вимір.
 3. Нові стратегії навчання іноземних мов дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: традиції, інновації, перспективи.
 4. Сучасні технології навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Форма участі: очно-заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька.

Тези доповідей учасників будуть розміщені на інтернет-офлайн платформі конференції після наукового рецензування оргкомітетом.

Основні етапи та дати інтернет-конференції:

 

Реєстрація учасників конференції та подача тез доповідей до оргкомітету

до 10 травня 2019 р.

Розміщення оргкомітетом матеріалів на інтернет-офлайн платформі конференції

з 10 по 15 травня

Перегляд та коментування матеріалів учасниками на інтернет-офлайн платформі конференції

з 16 по 27 травня

 

Для участі в інтернет-конференції просимо

до 10 травня 2019 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції
та на електронну адресу оргкомітету kimmn.pi@kubg.edu.ua надіслати:

Електронний варіант тез доповідей (з приміткою «Восьма студентська наукова інтернет-конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»»).

Тезинеобхідно підготувати з урахуванням таких вимог:

 1. Назви файлів: тези – Прізвище_Ініціали_стаття
 2. Загальний обсяг статті – 3-5 сторінок.
 3. Тези подаються в електронному варіанті у редакторі Word, збереженому у форматі *.doc Поля: зверху, знизу, зліва та справа – 2 см; відступ абзацу – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 пт; шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
 4. Перед заголовком тез у правому кутку – прізвище та ім’я автора, місто; нижче – прізвище та ім’я наукового керівника, науковий ступінь, посада.
 5. Заголовок тез подається через один рядок ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ відцентровано.
 6. Перед тезами подається резюме мовою тез, ключові слова.
 7. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи, які повинні бути виділені жирним шрифтом на початку абзацу: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; 2) аналіз останніх джерел та публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми та на які автор робить опертя; 3) виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та результати дослідження, перспективи подальших розвідок у пропонованому напрямку (усі елементи є обов’язковими й друкуються в тексті статті з абзацу та виділяються жирним шрифтом).
 8. Бібліографія подається наприкінці тез в алфавітному порядку під назвою ЛІТЕРАТУРА згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97.
 9. У тексті покликання оформлюються у квадратних дужках: перша цифра – порядок джерела в списку літератури, друга цифра – номер сторінки (зразок: [4, с.18]).
 10. Після тез обов’язково подається резюме (не менше 5 рядків) та ключові слова російською, англійською мовами (5-7 слів). В російському та англійському варіантах вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я та повну назву статті напівжирним шрифтом.
 11. Текст тез має бути вичитаний та вивірений. Матеріали, виконані без урахування вимог не прийматимуться.

 

УВАГА! Учасникам, які з 16 по 27 травня 2019 року зареєструються на інтернет-офлайн платформі конференції за посиланням

http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/#.WtcFWy5ubIU та візьмуть участь в коментуванні матеріалів, будуть надіслані сертифікати учасників.

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, (каб. 212)

Тел.: (044) 295-35-24.

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 095-533-11-30;

Соломаха Анжеліка Вікторівна, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат філологічних наук, тел.: 067-501-79-93.

 

Welcome to cooperation, Foreign Languages and Methodology Department.

 

Перегляд інформації про конференцію

Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовахтравня 30, 2018 – травня 31, 2018

Мета конференції: консолідація зусиль педагогічної та громадської спільноти задля вирішення актуальних завдань модернізації безперервної педагогічної освіти в сучасному освітньому просторі.

Основні напрямами роботи:

1. Безперервна освіта: сучасні тенденції і перспективи удосконалення (безперервна освіта як фактор сталого розвитку суспільства; глобалізація як визначальний чинник зміни моделей і форм сучасної безперервної освіти; світові тенденції в системі безперервної освіти педагогічних працівників; сучасні моделі безперервної освіти; державна політика в галузі безперервної освіти; пріоритети української системи безперервної освіти дорослих; проблеми і перспективи розвитку сучасної безперервної освіти в Україні тощо).

2. Компетентний педагог XXI століття – принципи та технології розвитку в умовах безперервної освіти (зміна фокусу підготовки педагогічних працівників: від педагога-предметника до компетентного педагога; навички soft-skills як запорука високої ефективності сучасного педагога; актуальні питання методики викладання у сучасних закладах дошкільної, шкільної та вищої освіти; форми підвищення професійного рівня педагога; науково-дослідна діяльність педагога: проектування, продуктивність; відкритість освіти дорослих: мережева взаємодія, інформаційна відкритість; компетентність, конкурентоспроможність – вимога часу тощо).

3. Психолого-педагогічна підтримка педагогів як умова успішної безперервної освіти (нова форма відносин в системі безперервної освіти; психоемоційний комфорт освітнього соціуму; кризові явища в професійній діяльності; внутрішньо особистісні суперечності педагога; психолого-педагогічна компетентність педагога; збереження психологічної безпеки і здоров’я педагога.

4. Проектування інноваційного освітнього середовища як простору професійно-особистісного розвитку педагога (цінність індивідуального педагогічного досвіду та досвіду педагогічних шкіл; інноваційні підходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; проектування змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників; використання нових технологій в освітньому процесі – сучасні методи й технології навчання дорослих,технології між предметних навчальних проектів, метафоричні ігри як метод навчання дорослих; використання інтегративних технік у побудові освітнього процесу; моделі організації проектно-дослідницької та експериментальної діяльності тих, хто навчається; науково-дослідна діяльність педагога: проектування, продуктивність, співробітництво; ексклюзивна освіта в Україні: сучасний стан, перспективи, шляхи ефективної реалізації тощо).

 

Програма конференції включає 2 сесії:

- діскас-інтернет-сесія (надасть можливості учасникам конференції представити доповіді та виступи для широкого обговорення педагогічною і громадською спільнотою на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка).

- PR (піар)-сесія (сприятиме відбору рекомендованих оргкомітетом конференції дизайнерських рішень системи безперервної освіти педагогічних працівників в сучасних умовах, які будуть видані в Е-збірнику статей і тез конференції, що сприятиме науковій інформативній відкритості, формуванню високої суспільної репутації і популярності).

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Локація конференції:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

02152, м. Київ, просп. П. Тичини, 22А, каб.40 (тимчасова адреса)

Тел.: +38(044)553-36-89

 

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2018 року надіслати:

1. Тему листа – «Всеукраїнська інтернет-конференція».

2. Реєстраційну форму учасника конференції* (Наприклад: Р_Іваненко.doc) .

3. Електронний варіант статей/тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище» (Наприклад: 1_Іваненко.doc). Один доповідач може подавати кілька тез доповідей за різними напрямами роботи конференції.

 

За результатами конференції буде видано:

Електронний збірник статтей/тез/доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах».

Електронний сертифікат учасника конференції.

Вартість публікації тез: безплатно.

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

 

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка

Е-mail: konf05@gmail.com;

 

Щекатунова Ганна Дмитрівна, канд. пед. наук, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти, Голова оргкомітету конференції

Тел. +38 (050)656-72-76

Меленець Людмила Іванівна, канд. пед. наук, секретар конференції

Тел.: +38(099)120-12-53

Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, доцент, член редакційної колегії

Тел.: +38(066)350-08-48

Буренко Валентина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент, член редакційної колегії

Тел.: +38(067) 5000786

Сабол Діана Михайлівна, канд. психол. наук, член редакційної колегії

Тел.: +38(050)991-16-79

Коцюба Ганна Олександрівна, канд. психол. наук, член редакційної колегії

Тел.: +38(067)918-98-61

Лигомина Тетяна Анатоліївна, член редакційної колегії

Тел.: +38(093)047-27-37

 

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

На електронну адресу оргкомітету konf05@gmail.com до 20 травня 2018 року надіслати електронний варіант доповідей для діскас-інтернет-сесії. До 15 травня 2018 року надіслати заявку для формування програми конференці.

Обсяг тез/статті – 4-6/6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: 20 мм з усіх сторін.

ПРИМІТКА. У тексті забороняється користуватися автоматичними нумерованими і маркованими списками, посиланнями. Всі нумерації і маркери виставляються вручну.

Вимоги до оформлення ілюстрацій: для статті кількість ілюстрацій необмежена, для тез доповідей – не більше однієї. Вставляється в тексті після тих абзацу, в якому вони вперше згадуються. Розширення для ілюстрацій – jpg або gif.

Вимоги до оформлення таблиць: для статті кількість таблиць необмежена, для тез доповідей – не більше однієї. Таблиці виконуються за допомогою майстра «Таблиця» і розміщуються відразу після абзацу, в якому вони вперше згадуються.

 

Структура статті/тез доповідей має містити наступні розділи:

- вступ;

- мета дослідження;

- матеріали і методи дослідження;

- результати дослідження;

- висновки;

- список використаних джерел (лише для статті, тези доповідей подаються без списку використаних джерел).

Розділи позначаються звичайним напівжирним шрифтом.

Текст слідує зразу за назвою розділу після крапки (за винятком розділу ДЖЕРЕЛА, який розміщується на окремій строчці після статті без крапки, нумерація і перелік літератури йдуть з нового рядка).

Порядок розміщення матеріалу. Назва статті/тез доповідей набирається прописними літерами по центру сторінки. У правому верхньому куті необхідно вказати ініціали, прізвище автора; повну назву установи, де працює автор; місто, країну. Під відомостями про автора через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через інтервал розміщується анотація (3–4 речення) та ключові слова англійською мовою.

У статті після анотації англійською мовою з нової сторінки подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Тези доповідей подаються без списку використаних джерел.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел для статті:

Перелік використаних джерел повинен включати не більше 20 найменувань. Бібліографічні відомості про джерела подаються мовою оригіналу за Ванкуверським стилем (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com). Наприклад:

1. Гаврисюк В.К., Ячник А.І., Беренда Е.А. Аналіз перспектив застосування функціональних тестів з ходьбою у хворих на хронічні захворювання легенів. Укр. пульмонологічний журнал. 2004;3(5):46-50.

2. Савченко В.М. Автоматизація прогнозування загострень та наслідків лікування бронхіальної астми. В кн.: Доніч С.Г., Солдатченко С.С., Савченко В.М. Прогнозування загострень бронхіальної астми. Дніпропетровськ: «ИМА-пресс»; 2010: 86-120.

3. Гацко О.В. Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ-IV курсів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти «Педагогічна практика у загальноосвітньому закладі» (2 вид.; зі змінами і доповненнями). Київський університет імені Бориса Грінченка; 2017.

 

*Реєстраційна форма учасника

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

НОВИЙ ДИЗАЙН У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваші наукові матеріали!

 

Перегляд інформації про конференцію

Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школитравня 29, 2018 – травня 30, 2018

Актуальність заходу визначається потребою пошуку ефективних шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в умовах проведення реформи загальної середньої освіти та необхідністю громадського обговорення сучасних тенденцій методичного забезпечення цього процесу в післядипломній педагогічній освіті та фаховій підготовці вчителя.

 

Тематичні напрямки конференції

 

 1. Українська мовна особистість: історія та сучасність.
 2. Українська мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Феномен вторинної мовної особистості як соціально-педагогічна проблема.
 4. Нові тенденції досліджень у лінгводидактиці.
 5. Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти.
 6. Компетентнісний підхід як цільова орієнтація освітнього процесу на формування громадянина інформаційної доби.
 7. Інноваційні підходи до навчання мов у контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 8. Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості.
 9. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі.

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 26 травня 2018 р. на електронну адресу оргкомітету: kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

 

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 22А, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактна особа:

044-553-39-86; 067-407-00-04 – Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри методики мов та літератури.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «KravchenkoKravchenkoMicrosoft WORDforWindows (тип шрифту - TimesNewRoman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

 

Заявка учасника

науково-практичної інтернет-конференції

«Формування мовної особистості

в умовах реалізації

концепції Нової української школи»

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів

за тематикою конференції!

 

Перегляд інформації про конференцію

Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництваКиїв, UA

травня 22, 2018 – травня 23, 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 22 травня 2018 року

взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»

Напрями роботи конференції:

 1. Нові стратегії підготовки майбутнього педагога в умовах реформування системи освіти в Україні.
 2. Аксіологічні та праксеологічні концепти становлення педагога.
 3. Сучасні технології професійної підготовки педагога.
 4. Професійна підготовка сучасного педагога в системі безперервної освіти: міжнародний та національний вимір.
 5. Вітчизняні та зарубіжні моделі іншомовної підготовки педагога.

Тези доповідей учасників будуть розміщені на інтернет-офлайн платформі конференції після наукового рецензування оргкомітетом.

Вимоги до оформлення тез доповідей.

Також усі бажаючі можуть подавати свої статті для друку у фаховому виданні Київського університету імені Бориса Грінченка “Неперервна професійна освіта: теорія і практика”.

Вимоги до оформлення статей та умови друку.

Основні етапи та дати інтернет-конференції:

Реєстрація учасників конференції та подача тез доповідей до оргкомітету до 14 травня 2018 р.

Розміщення оргкомітетом матеріалів на

інтернет-офлайн платформі конференції

з 14 по 20 травня
Перегляд та коментування матеріалів учасниками на інтернет-офлайн платформі конференції з 21 по 25 травня

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Для участі в інтернет-конференції просимо

до 14 травня 2018 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції
та на електронну адресу оргкомітету kimmn.pi@kubg.edu.ua надіслати:

 1. Електронний варіант тез доповідей (з приміткою «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародногоспівробітництва»).
 2. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску (надсилається одразу після заповнення реєстраційної форми учасникаконференції).

Оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м.Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції_22 травня 2018 р.».

УВАГА! Учасникам, які 21-25 травня 2018 року зареєструються на інтернет-офлайн платформі конференції за посиланням http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/#.WtcFWy5ubIU та візьмуть участь в коментуванні матеріалів, будуть надіслані сертифікати учасників.

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, (каб. 212)

Тел.: (044) 295-35-24.

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 095-533-11-30;

Ситник Ольга Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 067-501-79-93.

З повагою, оргкомітет конференції

Перегляд інформації про конференцію

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи

Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Маршала Тимошенка, 13-Б
Київ, UA

травня 18, 2018 – травня 19, 2018

ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у роботі

Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • визначення актуальних проблем психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в Україні й оптимальних шляхів їх вирішення;
 • створення умов для координації наукових досліджень з проблем професійного розвитку педагогічних працівників та психолого-педагогічного супроводу неперервної професійної освіти;
 • поглиблення співпраці з науковцями, які здійснюють дослідження в сфері професійної освіти та її психолого-педагогічного супроводу.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Професійний розвиток педагогічних працівників у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
 2. Психологічний супровід неперервної педагогічної освіти.
 3. Проблеми забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників.
 4. Психологія професійної орієнтації в системі неперервної педагогічної освіти.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

05.05.2018 – остаточний термін подання матеріалів для участі в конференції.

18.05.2018 – день проведення конференції:


9.30–10.30 реєстрація учасників (навчальний корпус № 1, вул. Маршала Тимошенка, 13Б, 1-й поверх);

10.30–12.00 відкриття конференції, пленарне засідання (навчальний корпус № 1, аудит. 227);

12.00-13.00 перерва на обід;

13.00-15.00 робота секцій;

15.00-16.00 підбиття підсумків та закриття конференції;

16.30 від'їзд учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез:

 • рекомендований обсяг 3-5 сторінок;
 • на 1-й сторінці тез у верхньому куті, ліворуч – УДК, праворуч – прізвище та ініціали автора (співавтора). Нижче (під ініціалами) назва установи;
 • якщо є посилання на використані джерела, то номери сторінок подаються в разі дослівного цитування тексту;
 • використані джерела (не більше 3) з назвою «література» подавати в кінці тез та оформлювати відповідно до вимог ДАК України;
 • тези набираються на аркушах формату А4;шрифт Тіmes New Roman, 12 пт, через 1,0
  інтервал, усі поля 20 мм;
 • автор подає тези в електронному вигляді.

Зразок оформлення тез:

УДК

Прізвище, ініціали, вчений ступінь

Назва організації (12 пт, зліва)

1 вільний рядок

НАЗВА ТЕЗ (Тіmes New Roman 12 пт, напівжирний, центр)

1 вільний рядок

Текст тез викладений згідно до вимог ДАК з виділенням напівжирним шрифтом усіх необхідних елементів (шрифт Тіmes New Roman, 12 пт, по ширині).

Наприклад:

Постановка проблеми.

Текст тез.

Висновки.

Література (12 пт, по центру)

Тези та інформацію про автора надсилати:

Секції 1 і 3: НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО
E-mail: ndl.eppi.ippo@kubg.edu.ua

Секції 2 і 4: відділ психології праці ІПООД

E-mail: vppipp@gmail.com

Назва файлу має вміщувати прізвище учасника конференції (Тимчук_заявка.doc, Тимчук_тези.doc).

УВАГА!

Тези будуть оприлюднені на сайті конференції http://conf.kubg.edu.ua/ та в електронному збірнику конференції.

 

Перегляд інформації про конференцію

Формування мовної особистості інформаційної добитравня 30, 2017 – травня 31, 2017

Актуальність  визначається сучасними суспільними вимогами, освітніми цілями, необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в загальноосвітніх закладах, здатної вміло користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях; виокремленням сучасних тенденцій у професійній підготовці майбутніх вчителів і їхній післядипломній освіті.

Тематичні напрями конференції

 1. Українська мовна особистість: історія та сучасність.
 2. Мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає.
 4. Компетентнісний підхід як цільова орієнтація навчального процесу на формування громадянина інформаційної доби.
 5. Методичний інструментарій сучасного педагога: форми, методи, прийоми, засоби.
 6. Ефективні технології  в системі неперервної мовної освіти.
 7. Інноваційні підходи до навчання української мови в контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 8. Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості.
 9. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням:http://conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 27 травня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету:kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,   м. Київ

Контактний тел./факс: 044-294- 24-91(кафедра методики мов та літератури),

553-68-96, 067-407-00-04 (Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

Заявка учасника науково-практичної інтернет-конференції

«Формування мовної особистості інформаційної доби»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Назва навчального закладу

 

Поштова адреса та індекс

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Назва тематичного напряму конференції

 

Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів за тематикою конференції!

Перегляд інформації про конференцію

Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвиткутравня 17, 2017 – травня 18, 2017

Шановні викладачі вищих навчальних закладів, методисти районних (міських) науково-методичних центрів, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, вчителі початкової школи, аспіранти, студенти, здобувачі наукових ступенів!

Запрошуємо Вас взяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

«Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку»,

яка відбудеться 17-18 травня 2017 року

Мета конференції – обговорення актуальних проблем та означення векторів розвитку дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних суспільних трансформацій, презентація інноваційних педагогічних технологій особистісного розвитку дошкільників та молодших школярів, виокремлення сучасних тенденцій у професійній підготовці майбутніх вихователів та вчителів і їхній наступній післядипломній освіті.

Тематичні напрямки конференції

 1. Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.
 2. Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу та початкової школи: досвід, знахідки, надбання.
 3. Нові виклики наступності дошкільної і початкової ланки освіти.
 4. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах зміни освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи.
 5. Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти.
 6. Сучасні управлінські технології та менеджмент у навчальних закладах: досвід та інновації.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням: conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 1 травня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету: konf05@gmail.com

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).

Учасники Всеукраїнської конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірено й відредаговано; не повинно бути порушень вимог авторського права.

Тези з незначними порушеннями вимог щодо оформлення буде піддано редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції чи порушуватимуть авторські права, буде відхилено.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактний тел./факс: (044) 553-39-86.

моб. тел. 050-603-17-72 (Людмила Олександрівна)

050-444-03-16 (Наталія Михайлівна)

Перегляд інформації про конференцію

Всеукраїнський форум<br>«Нова освіта України: pro et contra»

Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Київ, UA

березня 31, 2015 – квітня 1, 2015

Головна мета Форуму створити відкриту платформу для обговорення стану і перспектив розвитку освіти України у контексті законодавчих змін.

Гасло Форуму: «Ідея – конструктивний діалог – оптимальна дія – позитивний результат».

Тематичні напрями. Якщо Ви бажаєте представити власні ідеї та конкретні пропозиції щодо розвитку освіти України – ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ за тематичними напрямами дискусійних панелей:

 1. Перспективи STEM та STEAM освіти у сучасній школі.
 2. Технології сучасної освіти.
 3. Учитель у сучасному суспільстві та школі.
 4. Яким має бути сучасний університет?
 5. Класноурочна система у сучасній школі – бути чи не бути.
 6. Професіоналізація управління та лідерства в освіті.

Місце проведення Форуму – Київський університет імені Бориса Грінченка. Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: м «Мінська».

Порядок роботи:

 • Реєстрація учасників: 09:00–10:00.
 • Робота секцій за тематичними напрямами: 10–13:00.
 • Перерва на обід: 13:00–14:00.
 • Пленарне засідання: 14:00–15:30.

Як стати учасником Форуму?

1. Зареєструватися на сайті конференції.
зразок заповнення форми реєстрації

2. Подати проект-презентацію.
інструкція процесу подання

Вимоги:

 • формат – Power Point;
 • структура: постановка проблеми; мета проекту; окреслення факторів, що спричинили зазначену проблему; конкретні пропозиції для вирішення проблеми; очікувані результати.

Увага! Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір матеріалів, за результатами якого Вам буде надіслано повідомлення про включення до програми Форуму.

Важливі дати.

 • Прийом реєстраційних форм та проектів-презентацій – до 05 березня 2016 р.
 • Повідомлення про включення доповіді до програми Форуму та надсилання запрошень учасникам – до 15 березня 2016 р.

Витрати, пов’язані з перебуванням на Форумі (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Організатори

 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА

Перегляд інформації про конференцію

Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освітиквітня 20, 2015 – квітня 23, 2015

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти"

Напрями роботи конференції:

 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сучасної освіти.
 • Якість шкільної освіти та інструментарії її оцінювання.
 • Психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога.
 • Наукове та навчально-методичне забезпечення фахової підготовки, перепідготовки педагогів до іншомовної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.

Перегляд інформації про конференцію

Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні"

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро «Мінська»


жовтня 30, 2017 – жовтня 30, 2017

Напрями роботи конференції:

 • Поточний стан з програмним забезпеченням навчання інформатики: фінансові, правові й моральні аспекти проблеми.

 • Перспективи переходу до платформно незалежної та Linux-орі­єн­­тованої щодо операційної системи інформатики в Україні:

  • фінансово-правова й технічна можливість;

  • навчально-методичне забезпечення переходу;

 • Необхідні кроки розв’язання проблеми надання повноцінної і якісної освіти у сфері інформаційних технологій:

  • на рівні навчального закладу;

  • на регіональному рівні;

  • на загальнодержавному рівні.

Лист МОН України від 28.04.2014 № 2/3-14-583-14
Інформаційний лист організаційного комітету

Програма конференції

Відеозвіт, частини 1 і 2

Рішення конференції

Перегляд інформації про конференцію

Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київ, UA

березня 24, 2014 – березня 28, 2014

Міжнародна науково-практична конференція до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського

Перегляд інформації про конференцію