Всі конференції

Архіви конференцій

Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництваКиїв, UA

травень 22, 2018 – травень 22, 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 22 травня 2018 року взяти участь

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»

Напрями роботи конференції:

 1. Нові стратегії підготовки майбутнього педагога в умовах реформування системи освіти в Україні.
 2. Аксіологічні та праксіологічні концепти становлення педагога.
 3. Сучасні технології професійної підготовки педагога.
 4. Професійна підготовка сучасного педагога в системі безперервної освіти: міжнародний та національний вимір.
 5. Вітчизняні та зарубіжні моделі іншомовної підготовки  педагога

 

Умови участі в конференції

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням:http: ххххххххххххх//conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 30 квітня 2018 р. на електронну адресу оргкомітету: kimmn.pi@kubg.edu.ua (у окремих файлах з назвами на кшталт: Симоненко_тези):

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою). Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

Заявка учасника науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»

 

Пропонується друк статей у фаховому виданні Університету: Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (вимоги до оформлення статті: http://npo.kubg.edu.ua), який зокрема індексується в Index Copernicus. Cтатті надсилати до 30 квітня 2018 р.на електронну адресу ndl.osv@kubg.edu.ua з позначкою «Неперервна професійна освіта_Конференція_22.05.18». після розгляду та наукового рецензування доробку.

Кошти за друк статті слід сплачувати після отримання позитивного рішення редколегії щодо її включення у друк. Рахунок на який необхідно переказувати кошти буде надісланий Вам оргкомітетом додатково. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

 

Вартість участі у конференції:

 • Оргвнесок – 180 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції).

УВАГА! Копію квитанції про сплату оргвнеску (180 грн.) необхідно надсилати до оргкомітету разом з реєстраційною формою учасника конференції одразу. Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р № 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції_22 травня 2018 р.».

 

Для участі у міжнародній науково-практичній інтернет- конференції

просимо до 30 квітня 2018 року

надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Електронний варіант тез (з приміткою «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва»).

3. Відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску надсилати разом з реєстраційною формою.

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо (О. Давидова), 18/2, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра іноземних мов і методик їх навчання (каб. 212)

Тел.: (044) 295-35-24.

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 095-533-11-30;

Ситник Ольга Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 067-501-79-93.

Оргкомітет конференції

 

Перегляд інформації про конференцію

Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективитравень 18, 2018 – травень 18, 2018

Перегляд інформації про конференцію

Формування мовної особистості інформаційної добитравень 30, 2017 – травень 31, 2017

Актуальність  визначається сучасними суспільними вимогами, освітніми цілями, необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в загальноосвітніх закладах, здатної вміло користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях; виокремленням сучасних тенденцій у професійній підготовці майбутніх вчителів і їхній післядипломній освіті.

Тематичні напрями конференції

 1. Українська мовна особистість: історія та сучасність.
 2. Мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає.
 4. Компетентнісний підхід як цільова орієнтація навчального процесу на формування громадянина інформаційної доби.
 5. Методичний інструментарій сучасного педагога: форми, методи, прийоми, засоби.
 6. Ефективні технології  в системі неперервної мовної освіти.
 7. Інноваційні підходи до навчання української мови в контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 8. Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості.
 9. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням:http://conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 27 травня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету:kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,   м. Київ

Контактний тел./факс: 044-294- 24-91(кафедра методики мов та літератури),

553-68-96, 067-407-00-04 (Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

Заявка учасника науково-практичної інтернет-конференції

«Формування мовної особистості інформаційної доби»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Назва навчального закладу

 

Поштова адреса та індекс

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Назва тематичного напряму конференції

 

Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів за тематикою конференції!

Перегляд інформації про конференцію

Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвиткутравень 17, 2017 – травень 18, 2017

Шановні викладачі вищих навчальних закладів, методисти районних (міських) науково-методичних центрів, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, вчителі початкової школи, аспіранти, студенти, здобувачі наукових ступенів!

Запрошуємо Вас взяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

«Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку»,

яка відбудеться 17-18 травня 2017 року

Мета конференції – обговорення актуальних проблем та означення векторів розвитку дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних суспільних трансформацій, презентація інноваційних педагогічних технологій особистісного розвитку дошкільників та молодших школярів, виокремлення сучасних тенденцій у професійній підготовці майбутніх вихователів та вчителів і їхній наступній післядипломній освіті.

Тематичні напрямки конференції

 1. Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.
 2. Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу та початкової школи: досвід, знахідки, надбання.
 3. Нові виклики наступності дошкільної і початкової ланки освіти.
 4. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах зміни освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи.
 5. Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти.
 6. Сучасні управлінські технології та менеджмент у навчальних закладах: досвід та інновації.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням: conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 1 травня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету: konf05@gmail.com

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до відправки матеріалів електронною поштою).

Учасники Всеукраїнської конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірено й відредаговано; не повинно бути порушень вимог авторського права.

Тези з незначними порушеннями вимог щодо оформлення буде піддано редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції чи порушуватимуть авторські права, буде відхилено.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактний тел./факс: (044) 553-39-86.

моб. тел. 050-603-17-72 (Людмила Олександрівна)

050-444-03-16 (Наталія Михайлівна)

Перегляд інформації про конференцію

Всеукраїнський форум<br>«Нова освіта України: pro et contra»

Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Київ, UA

березень 31, 2015 – квітень 1, 2015

Головна мета Форуму створити відкриту платформу для обговорення стану і перспектив розвитку освіти України у контексті законодавчих змін.

Гасло Форуму: «Ідея – конструктивний діалог – оптимальна дія – позитивний результат».

Тематичні напрями. Якщо Ви бажаєте представити власні ідеї та конкретні пропозиції щодо розвитку освіти України – ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ за тематичними напрямами дискусійних панелей:

 1. Перспективи STEM та STEAM освіти у сучасній школі.
 2. Технології сучасної освіти.
 3. Учитель у сучасному суспільстві та школі.
 4. Яким має бути сучасний університет?
 5. Класноурочна система у сучасній школі – бути чи не бути.
 6. Професіоналізація управління та лідерства в освіті.

Місце проведення Форуму – Київський університет імені Бориса Грінченка. Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: м «Мінська».

Порядок роботи:

 • Реєстрація учасників: 09:00–10:00.
 • Робота секцій за тематичними напрямами: 10–13:00.
 • Перерва на обід: 13:00–14:00.
 • Пленарне засідання: 14:00–15:30.

Як стати учасником Форуму?

1. Зареєструватися на сайті конференції.
зразок заповнення форми реєстрації

2. Подати проект-презентацію.
інструкція процесу подання

Вимоги:

 • формат – Power Point;
 • структура: постановка проблеми; мета проекту; окреслення факторів, що спричинили зазначену проблему; конкретні пропозиції для вирішення проблеми; очікувані результати.

Увага! Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір матеріалів, за результатами якого Вам буде надіслано повідомлення про включення до програми Форуму.

Важливі дати.

 • Прийом реєстраційних форм та проектів-презентацій – до 05 березня 2016 р.
 • Повідомлення про включення доповіді до програми Форуму та надсилання запрошень учасникам – до 15 березня 2016 р.

Витрати, пов’язані з перебуванням на Форумі (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Організатори

 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА

Перегляд інформації про конференцію

Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освітиквітень 20, 2015 – квітень 23, 2015

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти"

Напрями роботи конференції:

 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сучасної освіти.
 • Якість шкільної освіти та інструментарії її оцінювання.
 • Психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного педагога.
 • Наукове та навчально-методичне забезпечення фахової підготовки, перепідготовки педагогів до іншомовної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.

Перегляд інформації про конференцію

Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективи платформно незалежної та Linux-орієнтованої інформатики в Україні"

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: станція метро «Мінська»


жовтень 30, 2017 – жовтень 30, 2017

Напрями роботи конференції:

 • Поточний стан з програмним забезпеченням навчання інформатики: фінансові, правові й моральні аспекти проблеми.

 • Перспективи переходу до платформно незалежної та Linux-орі­єн­­тованої щодо операційної системи інформатики в Україні:

  • фінансово-правова й технічна можливість;

  • навчально-методичне забезпечення переходу;

 • Необхідні кроки розв’язання проблеми надання повноцінної і якісної освіти у сфері інформаційних технологій:

  • на рівні навчального закладу;

  • на регіональному рівні;

  • на загальнодержавному рівні.

Лист МОН України від 28.04.2014 № 2/3-14-583-14
Інформаційний лист організаційного комітету

Програма конференції

Відеозвіт, частини 1 і 2

Рішення конференції

Перегляд інформації про конференцію

Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київ, UA

березень 24, 2014 – березень 28, 2014

Міжнародна науково-практична конференція до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського

Перегляд інформації про конференцію