Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти

травня 30, 2019


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ МОВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі вищих навчальних закладів, методисти районних (міських) науково-методичних центрів, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, учителі української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, аспіранти, студенти, здобувачі наукових ступенів!

Запрошуємо Вас узяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

«Розвиток мовної особистості педагога:

лінгводидактичний та когнітивний аспекти»,

яка відбудеться 30 травня 2019 року

Актуальність  визначається сучасними суспільними вимогами, освітніми цілями, необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в закладах загальної середньої освіти, здатної вміло користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, виокремлення сучасних тенденцій у професійній підготовці вчителів і їхній післядипломній освіті.

Тематичні напрямки конференції

 1. Мовна особистість педагога: історія та сучасність.
 2. Українська мовна особистість в нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає.
 4. Розвиток мовної особистості: міждисциплінарний аспект.
 5. Феномен мовної особистості у когнітивістиці.
 6. Проблеми теорії та практики навчання мови в закладах середньої освіти.
 7. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: проблеми і перспективи.
 8. Мова і засоби масової комунікації.
 9. Міжкультурна комунікація.
 10. Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти.
 11. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти.
 12. Інноваційні підходи до навчання мов в контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 13. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 27 травня 2019 р. на електронну адресу оргкомітету: kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 22А, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактний тел./факс: 044-553-39-86 (кафедра методики мов та літератури, методисти: Вікторія Олександрівна Микитенко, Ольга Олександрівна Полякова)

067-407-00-04 (Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри методики мов та літератури)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

 

Заявка учасника

науково-практичної інтернет-конференції

«Розвиток мовної особистості педагога:

лінгводидактичний та когнітивний аспекти»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Назва навчального закладу

 

Поштова адреса та індекс

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Назва тематичного напряму конференції

 

Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів

за тематикою конференції!


Інформація про конференцію