Восьма студентська наукова інтернет-конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»

червня 1, 2019 – червня 2, 2019


Київський університет імені Бориса Грінченка

Педагогічний інститут

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

 

Шановні студенти,

запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Восьмої студентської наукової інтернет-конференції

«СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

яка відбудеться 16 травня 2019 року

у Педагогічному інституті

Київського університету імені Бориса Грінченка

Напрями роботи:

 1. Іноземні мови у сучасному міжкультурному просторі.
 2. Іншомовна педагогічна освіта: міжнародний та національний вимір.
 3. Нові стратегії навчання іноземних мов дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: традиції, інновації, перспективи.
 4. Сучасні технології навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Форма участі: очно-заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька.

Тези доповідей учасників будуть розміщені на інтернет-офлайн платформі конференції після наукового рецензування оргкомітетом.

Основні етапи та дати інтернет-конференції:

 

Реєстрація учасників конференції та подача тез доповідей до оргкомітету

до 10 травня 2019 р.

Розміщення оргкомітетом матеріалів на інтернет-офлайн платформі конференції

з 10 по 15 травня

Перегляд та коментування матеріалів учасниками на інтернет-офлайн платформі конференції

з 16 по 27 травня

 

Для участі в інтернет-конференції просимо

до 10 травня 2019 року заповнити реєстраційну форму учасника конференції
та на електронну адресу оргкомітету kimmn.pi@kubg.edu.ua надіслати:

Електронний варіант тез доповідей (з приміткою «Восьма студентська наукова інтернет-конференція «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»»).

Тезинеобхідно підготувати з урахуванням таких вимог:

 1. Назви файлів: тези – Прізвище_Ініціали_стаття
 2. Загальний обсяг статті – 3-5 сторінок.
 3. Тези подаються в електронному варіанті у редакторі Word, збереженому у форматі *.doc Поля: зверху, знизу, зліва та справа – 2 см; відступ абзацу – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 пт; шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
 4. Перед заголовком тез у правому кутку – прізвище та ім’я автора, місто; нижче – прізвище та ім’я наукового керівника, науковий ступінь, посада.
 5. Заголовок тез подається через один рядок ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ відцентровано.
 6. Перед тезами подається резюме мовою тез, ключові слова.
 7. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи, які повинні бути виділені жирним шрифтом на початку абзацу: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; 2) аналіз останніх джерел та публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми та на які автор робить опертя; 3) виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та результати дослідження, перспективи подальших розвідок у пропонованому напрямку (усі елементи є обов’язковими й друкуються в тексті статті з абзацу та виділяються жирним шрифтом).
 8. Бібліографія подається наприкінці тез в алфавітному порядку під назвою ЛІТЕРАТУРА згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97.
 9. У тексті покликання оформлюються у квадратних дужках: перша цифра – порядок джерела в списку літератури, друга цифра – номер сторінки (зразок: [4, с.18]).
 10. Після тез обов’язково подається резюме (не менше 5 рядків) та ключові слова російською, англійською мовами (5-7 слів). В російському та англійському варіантах вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я та повну назву статті напівжирним шрифтом.
 11. Текст тез має бути вичитаний та вивірений. Матеріали, виконані без урахування вимог не прийматимуться.

 

УВАГА! Учасникам, які з 16 по 27 травня 2019 року зареєструються на інтернет-офлайн платформі конференції за посиланням

http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/#.WtcFWy5ubIU та візьмуть участь в коментуванні матеріалів, будуть надіслані сертифікати учасників.

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, б-р. І. Шамо, 18/2, кафедра іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, (каб. 212)

Тел.: (044) 295-35-24.

Е-mail: kimmn.pi@kubg.edu.ua

Координатори конференції:

Кошарна Наталія Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, тел.: 095-533-11-30;

Соломаха Анжеліка Вікторівна, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат філологічних наук, тел.: 067-501-79-93.

 

Welcome to cooperation, Foreign Languages and Methodology Department.

 


Інформація про конференцію