Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Технології формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розв’язання типових задач професійної діяльності
Тетяна Василівна Тесленко

Last modified: 2017-05-17

Abstract


На сучасному етапі цивілізаційного поступу пріоритетом суспільного розвитку визначають якість освітньої підготовки. В умовах реалізації провідних положень Концепції «Нова українська школа» затребуваними є творчі вчителі, спроможні до ефективної командної співпраці, компетентні фахівці, які усвідомлюють власну соціокультурну місію, вміють використовувати набуті знання, вміння та навички на практиці й ідентифікують себе як агентів змін. Зважаючи на це, провідним завданням вищої школи задекларовано підготовку кваліфікованого педагога відповідного рівня та профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, який вільно володіє професією й орієнтується в суміжних галузях діяльності, підготовлений до безперервного професійного самовдосконалення, є соціально та професійно мобільним. У такому контексті актуалізується проблема оновлення вищої педагогічної освіти, а саме – переакцентуації перенесення уваги з процесу навчання на його результати, ціннісні орієнтації в змісті й організації навчання.